นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

สายตรงนายกเทศมนตรี

 นายสุวัฒน์  มะณู (นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง)

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุสูง

          จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 77 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง จึงทำให้เทศบาลตำบลมีบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทำให้เทศบาลตำบลบุสูง กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาตำบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งที่มาของงบประมาณหลายช่องทาง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่มั่นคงตั้งแต่ฐานรากส่งผลสู่ระดับประเทศต่อไป พร้อมทั้งได้ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการกำหนดกรอบการวางแผน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในท้องถิ่น ให้มีความสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางจากโลกภายนอก

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 


นางสาวจรินยา แสวงผล
ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง

 


นายจักรกฤษณ์  ถาวร
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลบุสูง

 

039531
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
340
209
1024
35544
6163
6480
39531

Your IP: 18.204.42.98
2021-01-20 16:52

banner009

banner011