^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ความหมายของตราเทศบาล
 
          ตราเทศบาลตำบลบุสูง เป็นรูปพระอาทิตย์กำลังทอแสงบนทุ่งนาซึ่งมีผลผลติทางการเกษตร อันประกอบไปด้วยหอม และกระเทียม ในดวงตราสัญลักษณ์อีกด้วย
 • พระอาทิตย์กำลังทอแสง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 • ทุ่งนา หมายถึง พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
 • ผลผลติทางการเกษตร หอม กระเทียม หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
 • สัญลักษณ์ทั้งหมดอยู่ภายในกรอบวงกลม หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคี

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น


" เทศบาลตำบลบุสูง  เป็นเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีเศรษฐกิจยั่งยืน  การศึกษาพัฒนา

ประชาเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล "

พันธกิจ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. จัดให้มี พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เสริมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อ
 5. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
 1. มี พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เสริมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อ
 5. มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

 
Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion