^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

(คลิกที่ภาพ! ...เพื่อแสดงภาพขนาดใหญ่)

แผนที่และอาณาเขตเทศบาลตำบลบุสูง

 • เทศบาลตำบลบุสูงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 43.235 ตารางกิโลเมตรโดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุสูงทั้งตำบล
 • ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน ชุมชนเทศบาลตำบลบุสูงตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูง และมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภคตลอดปี มีห้วย ได้แก่ ห้วยคล้า ห้วยสำราญ และหนองน้ำ ได้แก่ หนองฮู หนองแมว หนองหัวลิง หนองอีเลิ้งน้อย หนองศาลา หนองหัววัว
 • อาณาเขต เทศบาลตำบลบุสูงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอวังหิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังหินประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
  • ทิศเหนือจดตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
  • ทิศใต้จดตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
  • ทิศตะวันออกจดตำบลวังหิน และตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
  • ทิศตะวันตกจดเทศบาลตำบลโคกจาน และตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion