^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

 

วันนี้เวลา 10.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเภก ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน กล่าวต้นรับ และนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นผู็กล่าวรายงานขัอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่า พร้อมคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน ข้าราชการ ประชาชน ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

๘ /๒/๒๕๖๒ วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลหอมแดง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่อำเภอวังหิน ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ และการจัดซุ้มผลผลิตทางการเกษตรอีกมากมาย ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion