^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

เวลา 11.00 น. ท่านนายกสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูงและทีมงาน ร่วมต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ท่านได้มาศึกษาการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบุสูงในวันนี้

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion