^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนกำไรให้ผู้ชำระภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนผู้ที่มาลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของรางวัลในครั้งนี้

เทศบาลตำบลบุสูง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เช้าวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ เพื่อศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 เมษายน 2561 อำเภอวังหินร่วมกับเทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะทำงาน ในการประชุมและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง และนโยบายจังหวัด ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ พร้อมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนดวน จากนั้นได้แวะชมบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศเทศบาลตำบลบุสูง ณ บ้านหนองไผ ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

26 เม.ย. 61 นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะทำงานจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลบุสูง คือ ส้วมสาธารณะ,สิ่งปฏิกูล,สุขาภิบาลอาหารและระบบประปาหมู่บ้าน

 

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion