^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบุสูง

  • เทศบาลตำบลบุสูงมีประชากรทั้งสิ้น 10,236 คน โดยเป็นเพศชาย 5,170 คน เพศหญิง 5,066คน และจำนวนครัวเรือน 2,673 หลัง 
  • ภาษา ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดศรีสะเกษใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า ภาษาไทยอีสาน
  • ศาสนา ประชากรในเทศบาลตำบลบุสูง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก

 

การแบ่งเขตการปกครอง


เทศบาลตำบลบุสูงแบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ครัว
เรือน

ผู้นำ
(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย

หญิง

รวม

  1. บ้านกะเอิน ม.1

425

409

834

187

นายสุริยา ศรีโพนดวน

  2. บ้านบุสูง ม.2

437

397

834

313

นายตรึงเกียรติ  สมจันทร์

  3. บ้านหนองไผ่ ม.3

157

160

317

66

นายทองวัน ถ้ำทอง

  4. บ้านโพนดวน ม.4

341

315

656

154

นายชื่น บางใบ

  5. บ้านหัววัว ม.5   

433

420

853

192

นายทวีชัย  วิถี

  6. บ้านขุม ม.6

238

252

490

132

นายชัยวัฒน์ ขุมคำ

  7. บ้านหนองแคน ม.7

227

224

451

106

นายสมบูรณ์  อุทัย

  8. บ้านหนองนารี ม.8

396

415

811

168

นายคูณ  คำวงษ์

  9. บ้านโนนสาย ม.9

186

175

361

75

นางฉวี บุดดาวงค์

  10. บ้านบวกแต้ ม.10

279

276

555

124

นายประสิทธิ์ เข็มทอง

  11. บ้านป่าใต้ ม.11

150

169

319

73

นายเชียร  แก้วใสย

  12. บ้านหนองหว้า ม.12

139

120

259

51

นายสมใจ  บุญสุข

  13. บ้านไทยบวกเตย ม.13

150

141

291

61

นายสมนึก เพ็งพันธ์

  14. บ้านหนองศาลา ม.14

146

152

298

65

นายบุญทัน กัลยาโพธิ์

  15. บ้านกะเอิน ม.15

278

269

547

132

นายเหรียญ  วิถี

  16. บ้านตาตวด ม.16

112

106

218

49

นายปัด บุญศิริ

  17. บ้านหนองหมื่น ม.17

250

221

471

102

นายชีวัน  จันทะเสน

  18. บ้านหนองโดน ม.18

96

92

188

49

นายสมใจ  เผดิม

  19. บ้านดอนพระเจ้า ม.19

182

151

333

115

นายบุญเพ็ง  ดวนใหญ่ (กำนัน)

  20. บ้านดอนชุมป่ายาง                ม.20

95

100

195

49

นายก่อเกียรติ บัวทอง

  21. บ้านพร้าว ม.21

84

89

173

39

นายแพง  สุระโยธิน

  22. บ้านขุมคำ ม.22

225

226

451

112

นายวีระศักดิ์  จันทำ

รวม

5,170

5,066

10,236

2,673

 

 

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion