^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

Custom Facebook Display

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

393542
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทังหมด
64
67
64
392976
347
2929
393542

Your IP: 18.207.130.162
Server Time: 2020-04-05 16:41:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุสูง

          จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 77 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง จึงทำให้เทศบาลตำบลมีบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทำให้เทศบาลตำบลบุสูง กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาตำบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งที่มาของงบประมาณหลายช่องทาง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่มั่นคงตั้งแต่ฐานรากส่งผลสู่ระดับประเทศต่อไป พร้อมทั้งได้ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการกำหนดกรอบการวางแผน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในท้องถิ่น ให้มีความสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางจากโลกภายนอก

คอมเมนต์   

0 #5 ประสานงาน 2562-11-19 15:38
มีเบอร์โทรติดต่ อเทศบาลมั้ยค่ะ จะโทรไประสานงาน ราชการค่ะ รบกวนช่วยแจ้งหร ือตอบกลับด้วยนะ ค่ะ *ด่วน
อ้างอิง
-1 #4 ร.ท.เนรมิตร มุสิกา 2558-02-02 18:53
นาย ปัฐวี ศรีโพนดวน อยู่บ้านเลขที่ 159 หมู่ 1 บ้านกะเอิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ อายุ 26 ปี บุตรนาย สุริยา (ตุ๋ย) ศรีโพนดวน มีอาการทางประสา ท เร่ร่อน อยู่ในพื้นที่ อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี ชค.ร.9 พัน.3 (ทหารชุดรักษาคว ามสงบ) อ.ท่าม่วง จึงได้นำตัวมาสอ บถาม จึงทราบข้อมูลดั งกล่าวว่าเดินมา จาก ก.ท.ม.เร่ร่อนไป เรื่อย ๆ และอยากกลับบ้าน แต่ไม่มีเงิน และไม่มีบัตรประ จำตัวประชาชน หรือเอกสารหลักฐ านต่าง ๆ แต่สอบถามข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเอง รู้เรื่อง จึงขอประสาน เทศบาลให้ติดต่อ ญาติมารับตัวหรื อติดต่อกลับมาที ่ 085 - 379 - 7233 โดยด่วนครับ ขอบพระคุณครับ
อ้างอิง
+4 #3 คนวังหิน 2557-08-01 23:22
โครงการน้ำประปา ดื่มได้ตอนหาเสี ยงท่านลืมหรือยั
อ้างอิง
-1 #2 omdtjvhpxf 2557-05-07 13:25
dhihkcvtvoh, kfbbudtqsq , hxoqoetpqe: http://www.mkvawgbvaq.com/, http://www.gdcntwovhb.com/ kfbbudtqsq
อ้างอิง
-1 #1 Webmaster 2557-01-05 23:24
ทดสอบข้อความ :D
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

นางสาวจรินยา  แสวงผล

ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง

 
 

นายจักรกฤษณ์ ถาวร
ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion