การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง