การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง