นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลตำบลบุสูง

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ พ.ศ. 2566 - 2570

 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ประกาศ เรื่องการขยายรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันกันทุตริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบุสูง

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565

banner009

banner011