เป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบุสูงของเรา...

Read More

มีเศรษฐกิจยั่งยืน การศึกษาพัฒนา

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบุสูงของเรา...

Read More

ประชาเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบุสูงของเรา...

Read More

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบุสูงของเรา...

Read More

 


นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พิธีเปิดงานเทศกาลหอมแดง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้ เวลา 10.00 น. นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลหอมแดง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567 โดยนายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่อำเภอวังหิน ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ และการจัดซุ้มผลผลิตทางการเกษตรอีกมากมาย ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัฯฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลบุสูง โดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ขึ้นรับเกียรติบัตร แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559 - 2568 ด้านการจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 23 เมษายน 2567 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุม OTOP อบจ.ศรีสะเกษ
ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และให้บริการประชาชนตามภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ อำเภอวังหิน โดยเทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหัววัว หนองนารีตาตวด ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 25 มกราคม 2567 การประชุมเตรียมการงานหอมแดง ครังที่ 37 ประจำปี 2567 ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
การประกวดธิดาหอมแดง ครั้งที่ 37 เมื่อ คืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 (24 เม.ย.67) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3  

 (23 ก.พ. 2567) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลด1 

 (9 ม.ค.2567) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจไปีงบประมาณ 2567 

 (27 ต.ค. 66) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

 (9 ต.ค. 2566) ประการเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบุสูง พ.ศ.2566

 (25 ก.ย.2566) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2

 (3 ส.ค. 66) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

 (25 ก.ค.2566) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล

 ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเอกสาร1  เอกสาร2

 (26 เม.ย. 66) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

 (27 ก.พ 66) ประการเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ. 25566 และกหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกปี พ.ศ.2567

 ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดธิดาหอมแดงอำเภอวังหิน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

 ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดผลผลิจทางการเกษตร หอมแดง กระเทียม พริก มะเขือ แตงกว่า ในงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 

รายงานผลการประชาคมเรื่องโครงการก่อสร้างถนนบ้านขุมคำ

 ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 

 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 

 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง การควบคุมการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2564 

 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 

 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 

 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564 

 ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 ประกาศ เรื่อง จำหน่ายทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบุสูง โดยวิธีขายทอดตลาด

 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

<< เพิ่มเติม 

 (13 พ.ค.2567) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกะเอิน หมู่ที่ ๑๕ - บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๑๘ จากทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ผ่านกลางหมู่บ้านกะเอิน หมู่ที่ ๑๕ ไปหมู่บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบุสูง จำนวน ๖ ช่วง พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร

 (16 ม.ค.2567) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงบริเวณหนองฮู บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 ถึงบ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

 (4 ม.ค.2567) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วง บริเวณหนองฮู บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร1 เอกสาร2      เอกสาร3 เอกสาร4

 (5 ก.ค.2566) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางแฮสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ศก.ถ.14-01 ช่วงบริเวณสามแยกถนนทางหลวงหมายเลข 220 บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 - บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,970.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,920.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4  เอกสาร5          เอกสาร6

 (5 ก.ค.2566) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ศก.ถ.14-012 ช่วงบริเวณหนองฮูถึงสามแยกถนนลาดยางบ้านโพนยางไปชุมคำ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาว 1,940.00 เมตร หนา 1.15 เมตร รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.980.0. ตารางเมตรพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4  เอกสาร5  เอกสาร6

 (5 ก.ค.2566) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ศก.ถ.14-017 ช่วงบ้านบวกแต้ หมู่ที่ 10 ไปถึงบ้านโนนสาย หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,364.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,040.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4  เอกสาร5  เอกสาร6

 (19 มิ.ย.2566) ประกาศ เทศบาลตำบลบุสูง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 (18 ม.ค.66) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเส้นบ้านหนองหมื่น หมู่ 17 - บ้านหนองศาลา ม.14  ต.บุสูง ผิวจราจรกว้าง 4.80 ม. ยาว 2,085.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไหล่ไม่น้อยว่า 10,008.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร01, เอกสาร02, เอกสาร03, เอกสาร04

 ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3  เอกสาร4

 (18 ต.ค.65) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด 2

 (23 ก.ย.65) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหนองฮู - บ้านหนองนารี ม.8  ต.บุสูง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 4,180.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 20,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (23 ก.ย.65) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านขุมคำ ม.22 บ.โนนสาย ม.ที่ 9 ต.บุสูง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 10,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (23 ก.ย.65) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองนารี ม.8 บ.ไทยบวกเตย ม.ที่ 13 ต.บุสูง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,800.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 9,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (20 มิ.ย.65) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูถนนในบ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านโพนดวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20 มิ.ย.65) โครงการปรับปรุงหินคลุกถนนเจริญสุข บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20 มิ.ย.65) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20 มิ.ย.65) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 (เส้นกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20 มิ.ย.65) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านดอนชุมป่ายางหมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (20 มิ.ย.65) โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนประชาร่วมใจ บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 - บ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 (11 พ.ค.65) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน เอกสาร1  เอกสาร2

 (11 พ.ค.65) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 (27 เม.ย.65) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 

 รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3 

 (29 ต.ค.64) ประกาศ เทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง รายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 (1 ต.ค. 64) ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบุสูง

 (1 ต.ค. 64) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)

 

 (18 มิ.ย. 64) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุสูง หมู่ที่ 2 - บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 (ช่วงภายในบ้านหนองนารี) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (29 ม.ค. 64) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนกลางหมู่บ้านไปทิศตะวันตก) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (14 ม.ค. 64) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-001 สายบ้านสูง ม.2 - บ้านหนองนารี ม.8 (ช่วงบ้านบุสูง - บ้านโพนดวน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (6 ม.ค. 64) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-018 สายบ้านไทยบวกเตย ม.13 - บ้านขุมคำ ม.22 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (23 ธ.ค. 63) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศก.ถ.14-001 สายบ้านบุสูง ม.2 - บ้านหนองนารี ม.8 (ช่วงบ้านบุสูง - บ้านโพนดวน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (23 ธ.ค. 63) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศก.ถ.14-018 สายบ้านไทยบวกเตย ม.13 - บ้านขุมคำ ม.22 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (24 พ.ย. 63) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองศาลาถึง ถนนลาดยางบ้านเห็นอ้ม - บ้านขุมคำ หมู่ที่ 14

 (24 พ.ย. 63) ปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ทางสาธารณะเรียบคลองส่งน้ำด้านทิศตะวันตก บ้านบวกแต้

 (24 พ.ย. 63) ปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ทางสาธารณะด้านทิศตะวันตก บ้านบวกแต้  หมู่ที่ 1

 (22 ต.ค.63) เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

 (1 ก.ย.63) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 (1 ก.ค. 63) เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

 (12 มิ.ย.63) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (ถนนจากโรงเรียนบ้านโนนสายไปบ้านพร้าว) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (12 มิ.ย.63) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.21 (ถนนจากหนองอีเลิง-บ้านโนนสาย) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (18 พ.ค.63) (แบบ บก.01) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสาย หมู่ 9 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 (18 พ.ค.63) (แบบ บก.01) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพร้าว หมู่ 21 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 (16 เม.ย.63) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (16 เม.ย.63) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม)

 (26 มี.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-006 สายบ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 – บ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 อ่างเก็บน้ำวังกระโดน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (26 มี.ค.63) แบบสรุปราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านกะเอิน, หมู่ที่ 15 บ้านกะเอิน และหมู่ที่ 2 บ้านบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (20 มี.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง จำหน่ายทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบุสูง โดยวิธีเจาะจง

  (16 มี.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-003 สายบ้านหนองโดน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (6 มี.ค.63) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-006 สายบ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 – บ้านหนองโดน หมูที่ 18 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (21 ก.พ.63) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-003 สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 – อ่างเก็บน้ำวังกระโดน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (30 ม.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

  (16 ม.ค.63) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

  (16 ม.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัววัว หมู่ที่ 5 (ซอยเสริมสุขคุ้ม 3) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (15 ม.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านช่างศรด้านทิศตะวันออก) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (15 ม.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านโพนดวน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (9 ม.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 (ถนนจากบ้านนายสุปรีดา สรงแก้วไปสายแยกบ้านนายทน อุทัย) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (9 ม.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบวกแต้ หมู่ที่ 10 (ซอยทิศตะวันตกหมู่บ้าน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (7 ม.ค.63) แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านโพนดวน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (6 ม.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนสาย หมู่ที่ 9 (ถนนจากซุ่มประตูป้ายไปฝายท่าสังข์) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (6 ม.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 (บ้านนายทองดี สมใจ) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (2 ม.ค.63) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนายสมปอง) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (26 ธ.ค.62) แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัววัว หมู่ที่ 5 (ซอยเสริมสุข คุ้ม 3) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (26 ธ.ค.62) แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 (ถนนสี่แยกกลางบ้านนายอำนวย ไปตามแยกบ้านนายทองวัน ถ้ำทอง) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (25 ธ.ค.62) แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 (ถนนจากบ้านนายสุปรีดา สรงแก้ว ไปสามแยกบ้านนายทน อุทัย) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (25 ธ.ค.62) แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านแต้ หมู่ที่ 10 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (24 ธ.ค.62) รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

  (20 ธ.ค.62) แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนสาย หมู่ที่ 9 (ถนนจากซุ้มประตูป้ายไปฝาท่าสังข์) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (20 ธ.ค.62) แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสายขุมคำ หมู่ที่ 6 (ถนนสายปู่ตาถึงสี่แยกกลางบ้าน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (18 ธ.ค.62) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายทองดี สมใจ) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (17 ธ.ค.62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาบ้านบุสูง หมู่ที่ 2 (จากแยกบ้านบุสูงไปสถานีตำรวจภูธรวังหิน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (13 ธ.ค.62) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 (ถนนจากบ้านหนองศาลาถึงถนนลาดยางบ้านเห็นอ้ม-บ้านขุมคำ) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (12 ธ.ค.62) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนายสมปอง) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (6 ธ.ค.62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 (สายหลัง รพ.สต.อ้อมมาบ้านโพนดวน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (6 ธ.ค.62) โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ (ถนนทิศตะวันตกศาลา-ทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  (30 ต.ค.62) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

  (22 ต.ค.62) ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง จำหน่ายทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบุสูง โดยวิธีการขายทอดตลาด

  (24 มิ.ย.62) เรื่อง ประการราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุงบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 (ถนนเรียบคลองโยธาทิศใต้หมู่บ้าน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (24 มิ.ย.62) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหัววัว หมู่ที่ 6 (ถนนรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (24 มิ.ย.62) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุงบ้านพร้าว หมู่ที่ 21 (ถนนรอบหมู่บ้าน(คันกั้นน้ำ)) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (24 มิ.ย.62) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 (ถนนจากบ้านนางสมบูรณ์ – ทิศใต้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (17 พ.ค.62) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-012 สายบ้านหนองคำลา หมู่ที่ 14 ถนนลาดยางบ้านเห็นอ้มถึงบ้านขุมคำ ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (3 พ.ค.62) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจ้ายน้ำประปา บ้านบวกเต้ หมู่ที่ 10 บ้านหนองคำลา หมู่ที่ 14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (20 ธ.ค.61) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (7 ธ.ค.61) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (7 ธ.ค.61) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (6 ธ.ค.61) เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมูบ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 บ้านบวกแต้ หมู่ที่ 10 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (21 ส.ค.61) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ถนนข้างคลองเทวดา(คลองอีสานเขียว)) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (21 ส.ค.61) แบบสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 (ถนนไปคลองอีสานเขียวหนองผา) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (14 ส.ค.61) แบบสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากบ้านนายหัน กาทอง ถึงบ้านนางสุภาวดี สุขสวาท) บ้านกะเอิน หมู่ที่ 1 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (14 ส.ค.61) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากรั้วโรงเรียน – บ้านนางเงิน) บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (14 ส.ค.61) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 (ถนนข้างคลองเทวดา(คลองอีสานเขียว)) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (2 ส.ค.61) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนไปคลองอีสานเขียวทิศใต้หมู่บ้าน) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (2 ส.ค.61) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทิศตะวันตกหนองศาลา) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (18 มิ.ย.61) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (13 มิ.ย.61) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบบ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (30 พ.ค.61) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทิศเหนือหมู่บ้านไปบ้านนายสุปรีดา สรงแก้ว) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (30 พ.ค.61) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุง (จากถนนลาดยางบ้านบุสูง – บ้านหนองนารีถึงถนนกรมพัฒนาที่ดิน) บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (30 พ.ค.61) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมตำบลโพนยาง) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (30 พ.ค.61) แบบสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ถนนจากอนามัยไปคลองอีสานเขียวหนองผำ) บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (27 ธ.ค.60) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนบ้านนายสังเวียง – นางพอง) บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 22 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (12 ธ.ค.60) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขุมคำ หมู่ที่ 22 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (7 ธ.ค.60) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (7 ธ.ค.60) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  (7 ธ.ค.60) ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบุสูง หมู่ที่ 10 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (21 พ.ย.60) ชุดที่ 1 ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (4 ก.ย.60) ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

  (25 ส.ค.60) ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 8 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

  (25 ส.ค.60) ราคากลางงานก่อสร้างประกอบด้วยงานรื้อถอนผ้าเพดานและระบบไฟฟ้าเดิมออก และติดตั้งผ้าเพดานยิมซั่มฉาบเรียบทาสี งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารงานทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก งานปรับปรุง ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง หมูที่ 1 อำเภอวังหิน

 


นางสาวจรินยา แสวงผล
ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง

 

banner new 02

banner01

banner8

banner new 03

bbbanner

head3

PM

Untitled 1

Untitled 2

Untitled 3

Untitled 4

Untitled 6

Untitled 11

Untitled 22

 

 

636752
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
88
1133
88
631511
10960
25478
636752

Your IP: 3.236.116.27
2024-06-16 03:27

banner009

banner011