เป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบุสูงของเรา...

Read More

มีเศรษฐกิจยั่งยืน การศึกษาพัฒนา

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบุสูงของเรา...

Read More

ประชาเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบุสูงของเรา...

Read More

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบุสูงของเรา...

Read More

 


นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
รวมภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

index bar03

 (6 ม.ค. 64) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-018 สายบ้านไทยบวกเตย ม.13 - บ้านขุมคำ ม.22 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (23 ธ.ค. 63) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศก.ถ.14-001 สายบ้านบุสูง ม.2 - บ้านหนองนารี ม.8 (ช่วงบ้านบุสูง - บ้านโพนดวน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (23 ธ.ค. 63) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศก.ถ.14-018 สายบ้านไทยบวกเตย ม.13 - บ้านขุมคำ ม.22 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (24 พ.ย. 63) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองศาลาถึง ถนนลาดยางบ้านเห็นอ้ม - บ้านขุมคำ หมู่ที่ 14 

 

 (24 พ.ย. 63) ปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ทางสาธารณะเรียบคลองส่งน้ำด้านทิศตะวันตก บ้านบวกแต้

 

 (24 พ.ย. 63) ปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ทางสาธารณะด้านทิศตะวันตก บ้านบวกแต้  หมู่ที่ 1

 

 (22 ต.ค.63) เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 (1 ก.ย.63) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 (1 ก.ค. 63) เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

 

 (12 มิ.ย.63) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (ถนนจากโรงเรียนบ้านโนนสายไปบ้านพร้าว) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  (12 มิ.ย.63) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.21 (ถนนจากหนองอีเลิง-บ้านโนนสาย) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  (18 พ.ค.63) (แบบ บก.01) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสาย หมู่ 9 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ


  (18 พ.ค.63) (แบบ บก.01) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพร้าว หมู่ 21 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

  (16 เม.ย.63) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  (16 เม.ย.63) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประวัติตำบล และข้อมูลพื้นฐาน

 

ประวัติตำบลบูสูง

ตำบลบุสูง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2379 เหตุที่ได้ชื่อว่าบุสูง พื้นที่หมู่บ้านเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วม มีป่าไม้ใหญ่หนาทึบ บริเวณรอบที่ดอนเป็นที่ลุ่มป่าโปร่ง ในฤดูฝนมีน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ครั้งนั้น มีสองพี่น้องชื่อ พ่อหลวงราษฎร กับจารย์สีชา มีภูมิลำเนาอยู่บ้านตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้พากันมาทำไร่บนที่ดอนแห่งนี้ ปีแรกเรียกว่าไร่สูง จึงเอาคำว่าสูง ต่อมาเรียกว่าทำบุ ครั้งสุดท้ายกลายเป็นบุสูง พร้อมกันนั้นได้ปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นในพื้นที่เดิม ภาษาพื้นบ้านเรียกว่าทำบุสูง และยังมีพรรคพวกมาสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้น จึงได้ตั้งชื่อ “บุสูง” ตั้งแต่นั้นมา

เทศบาลตำบลบุสูง ได้จัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุสูง เป็นเทศบาลตำบลบุสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลบุสูง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประชากร

 • เทศบาลตำบลบุสูงมีประชากรทั้งสิ้น 9,905 คน โดยเป็นเพศชาย 5,026 คน เพศหญิง 4,878 คน และจำนวนครัวเรือน 2,414 หลัง
 • ภาษา ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดศรีสะเกษใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า ภาษาไทยอีสาน
 • ศาสนา ประชากรในเทศบาลตำบลบุสูง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก

พื้นที่

 • เทศบาลตำบลบุสูงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 235 ตารางกิโลเมตรโดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุสูงทั้งตำบล
 • ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน ชุมชนเทศบาลตำบลบุสูงตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูง และมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภคตลอดปี มีห้วย ได้แก่ ห้วยคล้า ห้วยสำราญ และหนองน้ำ ได้แก่ หนองฮู หนองแมว หนองหัวลิง หนองอีเลิ้งน้อย หนองศาลา หนองหัววัว
 • อาณาเขต เทศบาลตำบลบุสูงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอวังหิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังหินประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
  • ทิศเหนือจดตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
  • ทิศใต้จดตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
  • ทิศตะวันออกจดตำบลวังหิน และตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
  • ทิศตะวันตกจดเทศบาลตำบลโคกจาน และตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย

 

การแบ่งเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบุสูงแบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่

 • หมู่ ที่ 1 บ้านกะเอิน
 • หมู่ที่ 2 บ้านบุสูง
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่
 • หมู่ที่ 4 บ้านโพนดวน
 • หมู่ที่ 5 บ้านหัววัว
 • หมู่ที่ 6 บ้านขุมคำ
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองแคน
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองนารี
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนสาย
 • หมู่ที่ 10 บ้านไทยบวกแต้
 • หมู่ที่ 11 บ้านป่าใต้
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้า
 • หมู่ที่ 13 บ้านไทยบวกเตย
 • หมู่ที่ 14 บ้านหนองศาลา
 • หมู่ที่ 15 บ้านกะเอิน
 • หมู่ที่ 16 บ้านตาตวด
 • หมู่ที่ 17 บ้านหนองหมี่น
 • หมู่ที่ 18 บ้านหนองโดน
 • หมู่ที่ 19 บ้านดอนพระเจ้า
 • หมู่ที่ 20 บ้านดอนชุมป่ายาง
 • หมู่ที่ 21 บ้านพร้าว
 • หมู่ที่ 22 บ้านขุมคำ

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • โรงพยาบาล 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลวังหิน  อำเภอวังหิน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง
 • วัด/สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
  • วัดบ้านกะเอิน
  • วัดศรีโพนดวน
  • วัดบ้านบุสูง
  • วัดโพธิ์สว่าง
  • วัดบ้านหัววัว
  • วัดบ้านขุมคำ
  • วัดบ้านหนองแคน
  • สำนักสงฆ์บ้านดอนพระเจ้า
 • สถานีดับเพลิง 1 แห่ง
  • สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบุสูง
 • สถานีตำรวจ 1 แห่ง
  • สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังหิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 1 แห่ง
  • สาขาย่อยวังหิน
 • ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
  • ไปรษณีย์วังหิน (33270)
 • ตลาดสด 1 แห่ง
  • ตลาดสดเทศบาลตำบลบุสูง

การศึกษา

เทศบาลตำบลบุสูงมีโรงเรียนจำนวน 7 แห่ง มีจำนวนครูทั้งสิ้น 69 คน และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,361 คน

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1

 • โรงเรียนอนุบาลวังหิน
 • โรงเรียนบ้านกะเอิน
 • โรงเรียนบ้านโพนดวน
 • โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
 • โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด
 • โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า
 • โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย

เทศกาล

เทศกาลหอมแดง จัดขึ้นทุกๆปีช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนชาวอำเภอวังหิน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร หนูน้อยหอมแดง และธิดาหอมแดง การออกร้านของคุ้มต่างๆ และมีการแสดงอื่นๆมากมาย

 

 


นางสาวจรินยา แสวงผล
ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง

 


นายจักรกฤษณ์  ถาวร
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลบุสูง

 

2013 09 25 14 47 37 1380095257972566

banner01

banner8

banner new 02

banner new 03

bbbanner

head3

PM

Untitled 1

Untitled 2

Untitled 3

Untitled 4

Untitled 6

Untitled 11

Untitled 22

 

 

038463
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
171
413
2919
34136
5095
6480
38463

Your IP: 3.239.40.250
2021-01-16 18:22

banner009

banner011