นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

อัตรากำลังพนักงานเทศบาลฯ

bar main

ส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล

พนง.จ้างตามภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

รวม

สำนักปลัด

9

7

5

21

กองคลัง

2

4

-

6

กองช่าง

2

5

3

10

กองการศึกษา

9

5

-

14

กองสาธารณสุขฯ

3

2

7

12

กองประปา

2

10

1

13

รวม

27

33

16

76

main rmo organization

กองการศึกษา

bar education

            กองการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาการพัฒนาการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

- ฝ่ายบริหารการศึกษา

๖.๑ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานสารบรรณ

(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(๔) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

(๕) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(๖) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

(๗) งานสวัสดิการต่าง ๆ

(๘) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(๙) งานรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผนของกองการศึกษารวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน

(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๒ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูเทศบาลและลูกจ้าง

(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนระดับ

(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก

(๔) งานพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(๕) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง

(๖) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

(๗) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๓ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

(๒) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

(๓) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

(๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

(๕) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(๖) งานตรวจสอบฎีกาการเบิกเงิน – จ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้อง

(๗) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำบัญชีเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง

(๘) งานจัดทำรายงานประจำวัน เดือน ปี และรายงานอื่น ๆ

(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๔ งานโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล

(๒) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

(๓) งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน

(๔) งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

(๕) งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

(๖) งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๗) งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน

(๘) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

(๙) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

(๑๐) งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

(๑๑) งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๕ งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ และงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

(๒) งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

(๓) งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ

- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

๖.๖ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานศูนย์เยาวชน งานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

(๒) งานสันทนาการโรงเรียน สันทนาการชุมชน งานอยู่ค่ายพักแรม งานพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน

(๓) งานศิลปหัตถกรรม งานนาฏศิลป์ ดนตรี งานกีฬา

(๔) งานอดิเรก งานกิจกรรมสันทนาการ งานสังคม งานกิจกรรมพิเศษ งานสหกรณ์

(๕) งานบริการอาสาสมัคร งานห้องสมุดประชาชน งานลูกเสือ งานกาชาด

(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๗ งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

(๒) จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

(๓) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา

(๔) การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖.๘ งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รับผิดชอบงานกิจกรรมศาสนาและงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

(๒) กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

(๓) การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

(๔) การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

(๕) ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองการประปา

bar water

1.ฝ่ายผลิต

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

  • งานผลิต
   • งานวิเคราะห์น้ำ
   • งานสูบน้ำแรงสูงและสูบน้ำแรงต่ำ
   • งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี ล้างถังกรองน้ำ ถังตกตะกอน
   • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆและอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา
   • งานบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ
   • งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ำประปา และสถานที่ทำการประปา
   • งานเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง
   • งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ำและระบายตะกอนในท่อประปา
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
   • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายการเงินและบัญชี

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี  งานเร่งรัดรายได้ และงานพัฒนารายได้

  • งานการเงินและบัญชี
   • งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีของกองหรือฝ่ายการประปา
   • งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
   • งานตรวจฎีกาเบิกเงินและจ่ายเงินจากเงินรายได้ของกองหรือฝ่ายการประปา
   • งานรับ เบิก-จ่ายเงิน ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของการประปา
   • งานจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน และบัญชีแยกประเภท
   • งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และงบประมาณสิ้นปี
   • งานการซื้อและการจ้าง
   • งานการซ่อมและบำรุงรักษา
   • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
   • งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
   • งานการจำหน่ายพัสดุ
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานเร่งรัดรายได้
   • งานกรอกรายการในใบเสร็จรับเงิน
   • งานจัดทำบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน
   • งานเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ
   • งานส่งบัญชีรายตัวลูกหนี้
   • งานจัดทำงบบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและงบสิ้นปี
   • งานเร่งตัดติดตามหนี้ค้างชำระ
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานพัฒนารายได้
   • งานวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
   • งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
   • งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของกองการประปา
   • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

  • งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
   • งานสารบรรณ
   • งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
   • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
   • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
   • งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
   • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
   • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
   • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
   • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
   • งานการประชาสัมพันธ์
   • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง

  • งานติดตั้ง
   • งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ำ
   • งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ
   • งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำ
   • งานจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
   • งานให้บริการโดยทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ
   • งานบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ในพิธีการและสาธารณกุศล
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานซ่อมบำรุง
   • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
   • งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

bar technician

             กองช่างให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมอาคารงานก่อสร้างในเขตเทศบาล งานการขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

- ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๓.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

(๒) งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม

(๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านวิศวกรรม

(๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม

(๖) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณและกำหนดรายละเอียดด้านวิศวกรรม

(๗) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

(๘) งานประมาณราคาก่อสร้าง ด้านวิศวกรรม

(๙) งานควบคุมการก่อสร้าง ด้านวิศวกรรม

(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

(๒) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

(๕) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

(๖) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

(๗) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางสถาปัตยกรรม

(๘) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(๙) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(๑๐) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานจัดทำผังเมืองรวม

(๒) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

(๓) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

(๔) งานควบคุมแบ่งเขตถนน ทางสาธารณะ/ที่ดินสาธารณประโยชน์

(๕) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

(๖) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

(๗) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมืองรวม

(๘) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

(๙) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

(๑๐) งานควบคุมปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

(๑๑) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

(๑๒) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

(๑๓) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานสารบรรณ

(๒) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(๓) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(๕) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(๖) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

(๗) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

- ฝ่ายการโยธา

๓.๕ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

(๓) งานซ่อม บำรุงรักษาถนน อาคาร สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

(๕) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

(๖) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

(๗) งานควบคุมพัสดุ ด้านโยธา

(๘) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๖ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๒) งานควบคุม ดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๓) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

(๔) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ/ขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

(๕) งานประดับตกแต่งสถานที่ อาคารที่เกี่ยวข้องกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

(๖) งานให้คำปรึกษา แนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

(๗) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๗ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานสำรวจออกแบบและจัดสถานที่พักทำทะเบียนไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้า งานพิธีต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) งานตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

(๓) งานคำนวณรายการ ประมาณราคา ตรวจสอบการใช้ ประสานงาน เกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าสาธารณะและอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

(๔) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

(๕) งานควบคุม เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

(๖) งานบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ

(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

banner009

banner011