นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 

หากผู้ร้องเรียนประสงค์ที่จะติดตามหรือรับรายงานผลการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจำเป็นจะต้อง
๑. ยืนยันตัวบุคคลด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๒. ระบุชื่อและนามสกุลจริง
๓. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๔. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น

 

*** กติกาการรับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ***
๑) ผู้ร้องเรียนต้องระบุตาม ๑-๔ ข้างต้น หากไม่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาและรายงานผลการร้องเรียน
๒) เรื่องร้องเรียนต้องระบุพยานหลักฐาน สภาพแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น หรืออย่างน้อยที่สุดต้องระบุได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำการใด ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร จึงจะรับไว้พิจารณา
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริงไม่เช่นนั้นจะถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ

 

 ส่งข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์มาได้ที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรศัพท์ 0-4582-6290

banner009

banner011