นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหิน ยโสธร

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง มอบหมายให้นายนันทชัย ชาญชิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูงกับนายจูม ภูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอคำเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อมาดูบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล (สถานีขี้ทองคำ) เทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011