นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

5 ธันวามหาราช 55

05 

คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลบุสูง พร้อมทั้งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบุสูง ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011