นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/ 2564

วันศุกร์ที 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/ 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง ที่นี้สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน

วันพฤหัสบดีที 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เปิดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

รณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะ ลงพื้นที่รณรงค์เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ ที่มีการแพร่ระบาดไปในพื้นที่เทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011