นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

พื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นำโดยนายอภินันท์ แก้วใสย รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นางสาวสำราญ จันทรศร หัวหน้าฝ่ายธุรการ นายอลงกรณ์ ถาวร นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยง และผู้ที่รักษาหายแล้วพร้อมมอบถุงยังชีพให้มี หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 20 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โควิดจะไม่วิกฤตบุสูงต้องช่วยกัน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน สิหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสังเวียน สมจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

การประชุมคณะกรรมการศูนย์การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระดับตำบล

การประชุมคณะกรรมการศูนย์การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระดับตำบล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

เยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011